Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
Gratis Nieuwsbrief Crisisbeheersing PDF Afdrukken E-mail
dinsdag 30 augustus 2005
De Nieuwsbrief Crisisbeheersing is een nuttige en gratis uitgave van de directie Crisisbeheersing van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De nieuwsbrief informeert, signaleert en biedt een platform aan alle betrokkenen bij de beleidsontwikkeling, innovatie, uitvoering en evaluatie van crisisbeheersing. Het blad verschijnt 10-12 x per jaar.

KLIK hier voor de uitgave van augustus 2005

Uit het Augustus nummer:

De aanslagen deze zomer in Londen laten opnieuw zien dat het gevaar van terroristisch
geweld in Europa zeer manifest is. Voor Nederland is de terreurdreiging nog steeds substantieel.
BZK en Justitie hebben samen met het decentraal bestuur en de operationele diensten verkend
welke aanscherpingen op korte termijn bij de crisisrespons mogelijk zijn om hulpverlening te verbeteren
en maatschappelijke ontwrichtingen te verminderen. Als scenario is gekozen voor een terreuraanslag op
het openbaar vervoer op meerdere plaatsen in Nederland.

Grote evenementen als 'Sail 2005' worden inmiddels met zeer strenge veiligheidsmaatregelen omgeven.
En: de vondst van een verdacht pakketje op een cruciaal knooppunt – Centraal Station Utrecht – leidt op een
strategisch moment – zondagavond, na afloop van aantal grote evenementen verspreid over het land – relatief
gemakkelijk tot ontwrichting van samenleving (reizigers, schouwburgpubliek), maar ook van vitale dienstverlening
(verkeersleidingspost).

'Londen' plaatst extra schijnwerpers op de lessen van de in april gehouden nationale crisisoefening BONFIRE.
Ira Helsloot zet de belangrijkste COT-observaties op een rij. BZK wil de leerervaringen borgen en delen met
crisisorganisaties in binnen- en buitenland. Terreurbestrijding heeft ook volop de aandacht van Europol, het in Den Haag
gevestigde samenwerkingsverband tussen Europese politiediensten.
De aanslagen hebben geleid tot de versnelde uitvoering van een tweede onderzoek naar nut en noodzaak van publieksvoorlichting
over terrorisme in Nederland. Het Amerikaanse beleid is meer gericht op 'need-to-act' dan op 'need-to-talk'.
Eelco Dykstra laat zien dat deze benadering bij crisiscommunicatie in de praktijk tot behoorlijk wat kennis en ervaring
heeft geleid waar ook Nederland zijn voordeel mee kan doen.

Doorzettingsmacht bij crisisbeheersing blijft de bestuurlijke gemoederen bezighouden. Tijdens een congres over Nationale
Veiligheid eind juni toonden burgemeester Jorritsma van Almere en commissaris van de Koningin Borghouts van de provincie
Noord-Holland zich kritisch over de beoogde positie van burgemeester en commissaris in het kader van de nieuwe
veiligheidsregio's. Minister Remkes heeft een Tweede Kamer-motie ontraden om de huidige positie van de CdK te handhaven
en houdt vast aan zijn ingezette lijn. De onderwerpen sturing en verantwoordelijkheidsverdeling komen ook aan bod
in het interview met mevrouw Leemhuis-Stout, voorzitter van de Stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie.

Hoewel de huidige zomer dat niet doet vermoeden kunnen er in Nederland problemen ontstaan als gevolg van watertekorten
en/of hoge watertemperaturen. De zomer van 2003 was aanleiding om een handreiking te ontwikkelen met scenario's en
de bij opschaling te doorlopen stappen. In juni is een actuele versie uitgebracht. Een belangrijke rol is weggelegd voor de
Landelijke Coördinatie Commissie voor de Waterverdeling (LCW). Voorzitter Gerard van Vliet bericht.

Nuchter omgaan met risico's betekent voor de overheid niet langer een enkelvoudige, getalsmatige benadering van 'one size fits all',
maar gebiedsgericht permanent streven naar veiliger. De VROM-directie Externe Veiligheid over recente ontwikkelingen in het
groepsrisicodenken, gevolgd door een visie vanuit de industrie. Een gemengde commissie pleit voor 'Gezond verstand in risicoland'.

Verder in dit nummer:
- Leider in nood? De positie van de Nederlandse minister-president in crisissituaties;
- Vijf aanbevelingen voor een succesvolle evacuatie;
- Oefenend Nederland op StOOM?

Voor een gratis abonnemen kunt u een mailsturen aan:
< Vorige   Volgende >