Onder de aandacht
Rampensite.nl is de meest complete professionele rampen site van Nederland. Op deze site is alle belangrijke informatie over rampen, risico's en veiligheid verzameld. U vind hier de risicokaarten en rampenplannen van uw eigen omgeving.
powered_by.png, 1 kB
Publiekscampagne terrorisme PDF Afdrukken E-mail
zaterdag 01 oktober 2005
Er komt een publiekscampagne om burgers te informeren over terrorisme en terrorismebestrijding. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang gezet. Volgens de regering zou de terroristische dreiging voor Nederland nog steeds substantieel zijn. Hoewel de dreiging op onderdelen is veranderd, staat Nederland onverminderd in de belangstelling van potentiële terroristen, zo is de overheid van mening.

Daarom worden verschillende maatregelen genomen om de respons na een terroristische aanslag te verbeteren. Dit schrijven de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Publiekscampagne
Het kabinet kiest voor de inzet van een publiekscampagne om burgers te informeren over wat de overheid doet aan de bestrijding van terrorisme. Dit besluit is mede gebaseerd op de uitkomsten van een behoefteonderzoek onder de Nederlandse bevolking. Dit onderzoek is in augustus 2005 uitgevoerd en zou aantonen dat de behoefte van de burger aan informatie over terrorisme groter zou zijn geworden ten opzichte van 2004.

Daarnaast dient de campagne om de individuele zelfredzaamheid en maatschappelijke weerbaarheid van burgers te verhogen door het bieden van een handelingsperspectief. Een belangrijk onderdeel van de campagne is een publieksbrochure. De rijksoverheid ontwikkelt de campagne in nauwe samenwerking met de grote gemeenten, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag en private partners als NS en Schiphol.

Actueel dreigingsbeeld

De laatste versie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) noemt de huidige terroristische dreiging in Nederland nog steeds substantieel. De dreiging wordt voornamelijk bepaald door binnenlandse terroristische netwerken, die onder meer inspiratie ontlenen aan de jihadistische ideologie van Al Qa'ida. Daarbij lijken de internationale aspecten van de dreiging weer aan gewicht te winnen. Met de aanslagen in Londen hebben zelfmoordterrorisme en de angst hiervoor definitief Europees grondgebied bereikt.

Gezien de dynamiek van nationale en internationale ontwikkelingen is het niet waarschijnlijk dat het algemene dreigingsniveau op middellange termijn naar beneden zal kunnen worden bijgesteld.

Verbetering respons na een terroristische aanslag
Naar aanleiding van de aanslagen in Londen is onderzocht of Nederland adequaat is voorbereid op een vergelijkbaar scenario. Onder leiding van de minister van BZK is hiertoe een werkgroep van deskundigen bijeengeroepen. Hoewel bleek dat deze zogenaamde 'crisisrespons' op een vergelijkbare aanslag als in Londen voldoende is, heeft de werkgroep wel enkele verbeterpunten geconstateerd op het gebied van informatievoorziening, coördinatie en aansturing, verbindingen, operationele diensten en civiel-militaire samenwerking. Deze verbeterpunten worden allen nog in 2005 doorgevoerd.

Verder heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), Tjebbe Joustra en de voormalige voorzitter van UWV, in samenwerking met uitvoerende en operationele diensten een aantal scenario's voor mogelijke terroristische aanslagen of incidenten ontwikkeld, alsmede procedures voor in te zetten maatregelen. Doel hiervan is de overheidsreactie en de samenwerking van de vele betrokken organisaties in geval van een terroristische aanslag gestructureerd te laten verlopen.
< Vorige   Volgende >